Selecteer een pagina

Blik op de toekomst

De politieke partijen hebben in Het Kontakt van dinsdag 6 juli hun visie gegeven op de naaste toekomst, zo ook Lokaal op 1.

De financiën van onze gemeente zien er gelukkig goed uit dankzij compensatiegeld van het Rijk, al blijven de kosten van de WMO en de jeugdzorg aandachtspunten.

Ondermijning moet stevig worden aangepakt. Illegale activiteiten moeten geen voedingsbodem vinden in Krimpenerwaard. Wij vragen aandacht voor de geluidsoverlast van motoren in het weekend. Kan het niet wat zachter? De Algeracorridor blijft belangrijk, voor de inwoners, zo ook voor het bedrijfsleven. Wij blijven aandringen op een tweede oeververbinding.

Wij zijn fel tegen het bouwen op vervuilde grond. De ervaring heeft ons geleerd, dat er in het verleden al teveel is misgegaan.

De energietransitie moet betaalbaar blijven. Lokaal op 1 is tegen windturbines in de Krimpenerwaard en er is meer dan zon- en windenergie.

Procedures aangaande bouwvergunningen moeten meer synchroon lopen, dit bevordert de realisatie van projecten.

Er moeten meer sociale en middenklasse huurwoningen worden gebouwd, hier is grote vraag naar.

Wij zijn niet voor de bouw van een nieuw gemeentehuis van tientallen miljoenen. Er is al genoeg besteed aan de bestaande gemeentekantoren. Verduurzamen kantoren Lekkerkerk en Stolwijk heeft onze voorkeur.

Sportpark de Weijdehoek dreigt de dupe te worden van de sportharmonisatie, dit mag niet gebeuren. Ook de voetbalharmonisatie is nog niet afgerond. In de cultuursector moeten nog goede afspraken worden gemaakt, maatwerk!  Verenigingen mogen niet omvallen. Voorzieningen via de WMO moeten eenvoudig aan te vragen zijn en tijdig worden geleverd. Stimuleren van hergebruik van middelen kan overwogen worden. De eigen bijdrage mag wat ons betreft weer inkomensafhankelijk worden.

Terugblik raadsvergaderingen 1 en 2 juni 2021

Terugblik raadsvergaderingen 1 en 2 juni 2021

Na elke raadsvergadering blikken onze raadsleden terug op zaken die zijn besproken en besloten. Zij geven aan hoe Lokaal op 1 denkt over onderwerpen en besluiten die voor burgers ingrijpend en belangrijk zijn. Uit de raadsvergaderingen van 1 en 2 juni 2021 belichten we de situatie van Amicitia in Lekkerkerk, de bouw van een nieuw gemeentehuis, de nieuwbouw van het Schoonhovens College en het bouwen van appartementen op het AVIA-terrein in Ouderkerk aan den IJssel.

Dorpshuis in Lekkerkerk

Lokaal op 1 heeft samen met het CDA en de Partij van de Arbeid een interpellatiedebat aangevraagd over een burgerinitiatief voor het behoud van een dorpshuis in Lekkerkerk. De antwoorden van wethouder Sleeuwenhoek op eerdere raadsvragen waren bijzonder teleurstellend. Zalencentrum Amicitia vervult nu nog de functie van dorpshuis en biedt culturele verenigingen een onderkomen. Amicitia is inmiddels verkocht, maar het is niet bekend wie de koper is. Wethouder Sleeuwenhoek deed de uitspraak dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de huisvesting van onze verenigingen.

Nieuw gemeentehuis

Na de herindeling zijn de vier gemeente kantoren voor miljoenen verbouwd. Over enkele jaren moeten overheidsgebouwen aan bepaalde nieuwe eisen van duurzaamheid voldoen. Daarom wil het College van B&W van de gemeente  Krimpenerwaard een nieuw centraal kantoor bouwen. Bij de nieuwbouw wordt uitgegaan van duurzaam bouwen.

De keuze  tot de huisvesting van gemeentekantoren blijft de gemoederen bezig houden, inmiddels heeft een second opnion het licht doen schijnen. Lokaal op 1 is van mening dat extra onderzocht moet worden wat de voor- en nadelen van het verduurzamen van de kantoren in Lekkerkerk en Stolwijk met zich brengt. Wat Lokaal op 1 betreft moet  in deze financiële moeilijke tijden extra zuinig met uitgaven worden omgesprongen.

Nieuwbouw Schoonhovens College en bouw op AVIA-terrein

De nieuwbouw van het Schoonhovens College blijkt miljoenen meer te kosten dan begroot. De wethouder noemt de gestegen materiaalkosten als belangrijkste reden hiervan. Lokaal op 1 vraagt zich af of dit project niet verkeerd is begroot.

Lokaal op1 is tegen de bouw van appartementen langs de dijk op het voormalige AVIA-terrein in Ouderkerk aan den IJssel. De grond is dusdanig vervuild dat sanering nu en in de toekomst afdoende kan worden uitgevoerd. Ook al geven rapporten aan dat hier veilig gebouwd kan worden, geeft dat geen garantie voor de toekomst.

Lokaal op 1 is blij met de centrumontwikkeling in Stolwijk, goed dat er enkele sociale woningen aan het plan zijn toegevoegd.

Lokaal op 1 stel raadsvraag over asbestbedekking Houthandel Boogaerdt

Lokaal op 1 stel raadsvraag over asbestbedekking Houthandel Boogaerdt

Raadslid Jan-Cees Hoftijzer heeft raadsvragen gesteld over de asbestbedekking van een loods van Houthandel Boogaerdt in Krimpen aan de Lek. Met de grote brand van zondag 30 mei in Lekkerkerk in het achterhoofd vraagt hij zich af of er is geïnventariseerd of hier sprake is van een gevaarlijke situatie als er brand uitbreekt.

De grote brand op het Lekkerkerkse industrieterrein aan de Van Markenstraat heeft een aantal bedrijven in de as gelegd. Daarbij is geen asbesthoudend materiaal vrijgekomen. Bij Hoftijzer deed deze gebeurtenis de alarmbellen rinkelen voor wat betreft asbestdaken en bedrijven met risico tot het ontstaan van brand. Hij doelt op de houtloods van Houthandel Boogaerdt aan de Dorpsstraat in Krimpen aan de Lek.

“Deze loods is gelegen tussen de Lek en de openbare weg in het midden van het dorp en het dak is volledig bedekt met asbestplaten. Bij een brand en een zuidwestelijke wind – de meest voorkomende windrichting – is het duidelijk dat de volledige bebouwing van het dorp met asbest wordt overdekt,” licht Hoftijzer toe.

Hoftijzer wil van het College van B&W weten of er bij dit bedrijf een asbestinventarisatie door de brandweer heeft plaatsgevonden. “Als dit niet het geval is, kan zo’n inventarisatie dan worden gestart. En kan in overleg met Houthandel Boogaerdt actie worden ondernomen om het zeer gevaarlijke asbestdak te verwijderen?”

Fractievoorzitter Geke Smit jureert bij Krimpenerwaardquiz

Fractievoorzitter Geke Smit jureert bij Krimpenerwaardquiz

Fractievoorzitter van Lokaal op 1 Geke Smit trad vrijdag 28 mei op als jurylid tijdens een Krimpenerwaardquiz. In het kader van de actie NL Doet organiseerde Zorgpartners Midden-Holland deze quiz in Zorgcentrum Slothoven in Bergambacht.

Smit jureerde tijdens de quiz en mocht de wisseltrofee uitreiken aan het winnende team. Dit werd het team van De Breeje Hendrick uit Lekkerkerk. “In Lekkerkerk waren de bewoners erg fanatiek. Het was een geweldige middag voor iedereen,” blik Smit terug.

Terugblik raadsvergaderingen 1 en 2 juni 2021

Terugblik raadsvergadering 20 april 2021

Na elke raadsvergadering blikken onze raadsleden terug op zaken die zijn besproken en besloten. Zij geven aan hoe Lokaal op 1 denkt over onderwerpen en besluiten die voor burgers ingrijpend en belangrijk zijn. Uit de raadsvergadering van 20 april 2021 belichten we de situatie van de Steinsedijk in Haastrecht, de vaststelling van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein Krimpenerwaard en blikken we vooruit op ingrijpende besluiten die voor de komende periode op de rol staan.

Overdracht beheer Steinsedijk in Haastrecht

De Steinsedijk in Haastrecht heeft volgens het Rijk geen waterkerende functie meer. Het beheer en onderhoud wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente Krimpenerwaard. Dit lag bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat er in het verleden geen goed onderhoud is gepleegd aan de Steinsedijk moet er veel gebeuren om deze weer volledig op te knappen. De kosten van de onderhoudswerkzaamheden bedragen ongeveer 10 miljoen euro. De gemeente Krimpenerwaard ontvangt een compensatievergoeding van 517.000 euro van het Hoogheemraadschap van Rijnland, maar moet de resterende 9,5 miljoen euro zelf ophoesten.

Dure grap voor de gemeente

Lokaal op 1 vindt dit een dure grap voor de gemeente. Wij vragen ons af waarom dit op het bordje van de gemeente Krimpenerwaard wordt gelegd. Er is vanuit de verkoop van Eneco-aandelen, de zogenaamde Enecogelden, geld beschikbaar. Maar Lokaal op 1 benadrukt dat op deze manier dat geld wel heel snel door de schoorsteen gaat.

Het doet wel erg zeer om zo van je geld af te raken als gemeentelijke overheid door toedoen van de rijksoverheid en een waterschap dat niet heeft gedaan wat het moest doen. Rest nog te vermelden dat de gemeente een prima advocatenkantoor in de arm heeft genomen om er zeker van te zijn dat er geen ontsnappingsclausule bestaat om onder deze beheeroverdracht uit te komen.

Tandenknarsend heeft Lokaal op 1 hiermee moeten instemmen.

Vaststelling Integraal Beleidskader Sociaal Domein Krimpenerwaard

Net als veel andere gemeenten heeft ook Krimpenerwaard te maken met oplopende financiële tekorten binnen het sociaal domein. Daarbij gaat het vooral om de kosten voor Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In de raadsvergadering is het Integraal Beleidskader Sociaal Domein Krimpenerwaard vastgesteld.

Bij de begrotingsbehandeling in november 2020 is deze financiële uitdaging een belangrijk onderdeel geweest van het debat. Het ziet ernaar uit dat er wat de zorg betreft sprake zal zijn van groei, zowel in volume als in prijs.

Mens moet voorop staan

Lokaal op 1 vindt dat het er vooral om gaat dat de mens goed geholpen wordt. Daarbij spelen financiën een rol. Het gaat vooral om het op tijd leveren van voorzieningen, laagdrempeligheid, de bekendheid bij de burgers en bereikbaarheid. Uiteindelijk gaat het volgens Lokaal op 1 om het vergroten van het bruto nationaal geluk (een term die ook breed werd overgenomen) in onze gemeente. Daarbij is van belang dat het aantal hulpverleners rondom de client beperkt blijft en dat men niet naar een groot aantal verschillende hulpverleners wordt gestuurd. Wij staan voor zorg op maat.

Ingrijpende besluiten voor de nabije toekomst

Voor de komende weken staan er enkele pittige onderwerpen op de rol.

Bouw nieuw gemeentehuis. Lokaal op 1 is tegen een dergelijk voorstel. Wij zijn voor het verduurzamen van bestaande gebouwen. Is dat niet haalbaar, dan die enkele afbreken. Er is in ieder geval veel minder kantoorruimte nodig omdat de ambtenaren veel meer thuis werken.

Bouwen op verontreinigde grond. Er ligt een voorstel te bouwen op het voormalige AVIA-terrein in Ouderkerk aan den IJssel . Er is een rapport waaruit blijkt dat de verontreiniging niet kan worden verwijderd. Met Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk op het netvlies voor wat betreft verontreinigingen gaan we hieraan niet meewerken.

Lokaal op 1 stelt raadsvragen over toekomst Amicitia

Lokaal op 1 stelt raadsvragen over toekomst Amicitia

Lokaal op 1 heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van partycentrum Amicitia. Er is een goed plan om het zalencentrum in Lekkerkerk te gebruiken als dorpshuis. De initiatiefgroep Dorpshuis luidde 10 april de noodklok en stelde dat de gemeente ondanks dat er een goed onderbouwd plan ligt geen actie wil ondernemen. Lokaal op 1 wil opheldering van wethouder Sleeuwenhoek en het college.

In een interview met RTV Krimpenerwaard stelde Bert Lammens, een van de initiatiefnemers voor een dorpshuis in Lekkerkerk, dat de realisatie van een gemeenschapshuis nog ver weg is in het Lekdorp. Amicitia is voor een aantal culturele verenigingen de plek waar zij huisvesten. De gemeente heeft echter het contract met Amicitia per 1 januari 2022 opgezegd. Daardoor is de toekomst van de verenigingen onzeker. Het plan om van het zalencentrum een dorpshuis te maken zou een ideale oplossing zijn. Er ligt inmiddels ook een mooi plan om dit te realiseren met een passende begroting.

Geen beweging

Er zijn inmiddels ook contacten gelegd met de Bibliotheek Lekkerkerk om in de toekomst te verhuizen naar Amicitia. Ook heeft de Stichting Dagbesteding mogelijkheden de exploitatie te ondersteunen. De initiatiefgroep Dorpshuis heeft een gesprek gevoerd met wethouder Sleeuwenhoek, maar daaruit bleek dat de gemeente Krimpenerwaard niet wil bewegen.
Daarom heeft Lokaal op 1 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Lokaal op1 vraagt zich af of de gemeente wil helpen te voorkomen dat er een infarct ontstaat in het culturele leven in Lekkerkerk. Verder is de partij benieuwd of het college een verhuizing van de bibliotheek naar Amicitia steunt om dit plan financieel mogelijk te maken. De huidige locatie van de bibliotheek aan de Talmastraat vormt een potentiële bouwlocatie.

Amicitia behouden

Lokaal op 1 is ook benieuwd welke positieve signalen de gemeente de afgelopen jaren heeft afgegeven richting de initiatiefgroep en de verenigingen. Ook wil Lokaal op 1 weten of de gemeente Krimpenerwaard kennis heeft van de mogelijkheden van de Stichting Dagbesteding om de exploitatie van een dorpshuis in Amicitia te steunen. Tot slot heeft de partij zorgen over de toekomst van de verenigingen die nu huizen in het zalencentrum. Wil de gemeente actief meehelpen om een ander onderkomen te vinden voor culturele activiteiten als er andere plannen met Amicitia zijn? Lokaal op 1 stelt dat elke grote kern in de gemeente een dorpshuis bezit en dat een gemeenschapshuis in Lekkerkerk niet gemist kan worden.