Zorg

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en Zorg

Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke gemeente of kern. De gemeente moet hierin waar mogelijk faciliteren en controleren. Lokaal Op 1 gaat bij de bouw van nieuwe scholen uit van het sober en doelmatig bouwen, hierbij moet rekening gehouden worden met groepsgrote (kleinere klassen) en goede ventilatie. Uitbreiding met dependances van scholen voor beroepsonderwijs is wenselijk, het is immers van groot belang dat we in onze gemeente kunnen blijven beschikken over voldoende vakbekwame mensen.
Welzijn gaat vóór zorg: dus inzet op welzijnsvoorzieningen, minder regelgeving en bureaucratie. Betere toegankelijkheid van gebouwen.
Vier tot zes weken wachten op zorg is voor ons onacceptabel.
Lokaal op 1 is voor een uitgebreide zorg op maat.
Goede verzorging, medicatie, voedsel en vervoer zijn in onze ogen basisvoorzieningen.

Lokaal Op 1 vindt het belangrijk dat alle inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en zal daar ook vol op gaan inzetten. Alle kansen, ideeën en initiatieven om vereenzaming bij inwoners te voorkomen, dienen aangegrepen te worden.

Laat inwoners meedoen en meedenken.
Maatwerk toepassen m.b.t dienstverlening, zorg, bouwplannen enz.
Stimuleren tot hergebruik van hulpmiddelen.
Zorg voor een nauwe samenwerking en goede communicatie tussen de verschillende hulpverleners.

Jeugdzorg is een blijvend punt van aandacht, duidelijk is dat de rijksoverheid voldoende financiële middelen tegenover moet stellen. Mede door de druk van de coronapandemie zal dat meer en meer een beroep moeten worden gedaan op deze vorm van zorg. Lokaal op 1 is van mening dat met alle betrokkenen goed naar alle vormen van jeugdhulp moet worden gekeken.

Ook in de zorg geldt: Praat niet óver, maar mét mensen

Wij als Lokaal op 1 maken ons grote zorgen over de juiste zorg van patiënten in heel Nederland. De coronapandemie laat zien dat er in dit land te veel bezuinigd is. Het streven om ouderen en langdurig zieken zoveel mogelijk in eigen omgeving te laten verblijven, is een mooi streven, maar er zijn grenzen aan. Als mantelzorgers of familie aangeven deze zorg niet meer ter hand te kunnen nemen, zal een adequate oplossing geboden moeten worden

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!