Gewoon voor iedereen

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en het Gemeentelijk Bestuur

Lokaal Op 1 vindt dat de gemeente, (onder gemeente verstaan wij: bestuur en ambtenaren) er is voor de samenleving. Het gemeentebestuur moet de inwoners, verenigingen en bedrijven beschouwen als partner. Bij partnerschap behoort de gemeente zich af te vragen “Wat heeft u van mij nodig?”

De afgelopen raadsperiode heeft Lokaal op 1 zich ingezet om de dienstverlening te optimaliseren naar de zgn. inwoner – gedreven- dienstverlening. Deze inwoner-gedreven dienstverlening gaat uit van het principe digitaal waar dienstverlening kan, maar fysieke dienstverlening waar het nodig is. Daarnaast is de aanvraag m.b.t subsidieverlening vereenvoudigd en om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn er naast de burger-enquête, burgerpanels en kleine chatgroepjes opgericht om nog meer te focussen op verbetering van dienstverlening, maar het kan altijd beter! Helaas bereiken ons weer steeds meer klachten.

Lokaal op 1 is van mening dat de vergadercultuur die in de gemeente Krimpenerwaard wordt gehanteerd, moet worden aangepakt, vergaderingen duren veel te lang. Het z.g. BOB-model werkt nog niet en lost ook niets op door gebrek aan discipline. Raadsvergadering moeten korter en effectiever, een strakke leiding is daarbij van groot belang.

Lokaal op 1 is van mening dat de gemeente bestuurd moet worden op basis van een raadsprogramma.

Lokaal op 1 gaat ervanuit dat het gemeentebestuur verzoeken van burgers tegemoet treedt met “Ja, mits” en niet met “Nee, tenzij”, een totaal ander denkproces. In het kader van de nieuwe wet omgevingsvisie wordt de inbreng van de inwoners steeds belangrijker, duidelijk moet op voorhand zijn waar de burger precies over mag beslissen, waar de raad de kaders gaat stellen, waarbij ook de invloed van de raad moet worden afgewogen.

Participatie is voor ons van groot belang, maar om zin te geven aan participatie is het van belang om duidelijk van tevoren het verwachtingspatroon aan te geven.
Participatie mag niet als schijnparticipatie ervaren worden, het gevoel ontstaat dat er niet geluisterd is, dat er niets met wat er naar voren gebracht is wordt gedaan.
Daarom moet duidelijk zijn hoever de participatie rijkt: gaat het om informeren, raadplegen, adviseren, samenwerken of meebeslissen.

Praat niet óver, maar mét mensen is ons motto.

Wat willen de inwoners zelf?

Wat zijn de ideeën en plannen?

Stel voor iedere kern/dorp een subsidiebedrag beschikbaar, dan kunnen ideeën /plannen van inwoners gestalte krijgen.
Er moet ruimte zijn om nieuwe originele initiatieven te honoreren.
In andere Nederlandse gemeenten werkt men met coördinatoren voor de aanpak van burger- en overheidsparticipatie, vakspecialisten voor kernenbeleid en gebiedswethouders die dorps- en stadsgericht werken. Lijkt ons voor de gemeente Krimpenerwaard geen overbodige luxe.
Daarom is het ook van belang dat er jaarlijks per kern/dorp een informele bijeenkomst plaatsvindt, waarop college en raad kennis kunnen nemen van wat de inwoners bezighoudt.

Financieel gezien staat Lokaal Op 1 een gezond en solide financieel beleid voor met een structureel sluitende begroting. Een zorgelijke ontwikkeling zijn de stijgende kosten voor Jeugdzorg en WMO. De kosten voor energieverbruik rijzen de pan uit en zijn voor de laagste inkomens nauwelijks meer op te brengen, daarom vinden wij dat de gemeentelijke lasten zo minimaal mogelijk moeten zijn/ worden verhoogd.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!