Selecteer een pagina

Lokaal op 1

GEWOON VOOR IEDEREEN

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt U dit ook?
Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en het Gemeentelijk Bestuur

Lokaal Op 1 vindt dat de gemeente, (onder gemeente verstaan wij: bestuur en ambtenaren) er is voor de samenleving. Het gemeentebestuur moet de inwoners, verenigingen en bedrijven beschouwen als partner. Bij partnerschap behoort de gemeente zich af te vragen “Wat heeft u van mij nodig?” Daarom moet de gemeente aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:
Gemeente is benaderbaar (echt verkleinen afstand burger en organisatie/bestuur)
Gemeente is zichtbaar actief in het betrekken van burgers, verenigingen  en bedrijven en behulpzaam bij het aanvragen van vergunningen
Gemeente is actief klantgericht in de begeleiding en informatieverstrekking in aanvraagprocedures etc.
Gemeente werkt kerngericht qua bestuur, ambtelijke organisatie en aandacht.
Gemeente optimaliseert de dienstverlening aan de samenleving.

De afgelopen raadsperiode heeft Lokaal op 1 zich ingezet om de dienstverlening te optimaliseren naar de zgn. inwoner – gedreven- dienstverlening. Deze inwoner-gedreven dienstverlening gaat uit van het principe digitaal waar dienstverlening kan, maar fysieke dienstverlening waar het nodig is. Daarnaast is de aanvraag m.b.t subsidieverlening vereenvoudigd en om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn er naast de burger-enquête, burgerpanels en kleine chatgroepjes opgericht om nog meer te focussen op verbetering van dienstverlening, maar het kan altijd beter!

Lokaal op 1 gaat ervanuit dat het gemeentebestuur verzoeken van burgers tegemoet treedt met “Ja, mits” en niet met “Nee, tenzij”, een totaal ander denkproces. In het kader van de nieuwe wet omgevingsvisie wordt de inbreng van de inwoners steeds belangrijker, duidelijk moet op voorhand zijn waar de burger precies over mag beslissen, waar de raad de kaders gaat stellen, waarbij ook de invloed van de raad moet worden afgewogen.

Participatie is voor ons van groot belang, maar om zin te geven aan participatie is het van belang om duidelijk van tevoren het verwachtingspatroon aan te geven.
Bovenstaande betekent dat vooraf heldere keuzes moeten worden gemaakt, keuzes die vragen om een integrale aanpak:
Wat zijn de doelen/effecten: waarom burgerparticipatie: willen we de burger daadwerkelijk invloed geven, of houden we zelf het laatste woord. Toetsing van die opvatting kan ruimte scheppen die nodig is om met fundamenteler verschillen om te gaan.
* Wat is de inhoud, is de materie geschikt voor participatie: bestaat de kans dat keuzes consequenties hebben voor mensen of organisaties buiten de kring van participanten?
* Wat zijn de bevoegdheden, zijn die goed geregeld: is het de deelnemers duidelijk wat er met hun inbreng gebeurt?
* Wat de uitvoering betreft: hebben we capaciteit en de slagkracht: is er voldoende de ambtelijke capaciteit voor de begeleiding van het proces? De gemeenteraad hanteert als vergadermodel Het BOB -model, B staat voor: beeldvormend, O staat voor: oordeelsvormend en de laatste B staat voor: besluitend. Op zich is dit een goed vergadermodel, alleen komt het bij de gemeente Krimpenerwaard niet geheel uit de verf. 

De gemeenteraadsvergaderingen zijn volgens onze inwoners niet altijd om aan te zien, aan te horen, het op de man/vrouw spelen is daarbij tevens een zeer ongelukkige variant. De oorzaak ligt volgens Lokaal op 1 in het feit dat voorheen de bestuurlijke druk veel meer lag bij een goede procesgang en zeker niet op het uitvoerende beleid. Onze inwoners malen niet om een bestuurlijk- proces maar willen geholpen worden als dat nodig is.
Bovenstaande betekent dat een raadslid nu tot op dit moment (buiten het vragenuurtje om) op een bureaucratische schriftelijke manier vragen moet stellen om antwoord te krijgen op vragen die de gemeenschap bezighouden en ertoe leiden dat er ambtenaren fulltime bezig zijn om de vragen van al die raadsleden te beantwoorden, soms zou een simpel telefoontje naar betreffende ambtenaar al heel veel oplossen, dus weg met die bureaucratie.Lokaal Op 1 wil zich vol inzetten op de verbetering van de Krimpenerwaard. Door werkzaamheden aan de grote kruising in Krimpen a/d IJssel zullen de komende twee jaar alternatieve routes gezocht moeten worden richting Rotterdam. Dit vraagt om extra aandacht voor de lobby voor een tweede oeververbinding. De kwetsbaarheid van de westelijke ontsluiting is heel zorgelijk. Er zal de komende vijf jaar rekening met files moeten worden gehouden (een aderlating voor het bedrijfsleven). Het MIRT proces gaat niet snel genoeg en moet worden gestimuleerd. Door de ligging aan de grote rivieren is vervoer over water een optie voor alternatief vervoer, zo mogelijk moet dit worden bevorderd.
Het intensieve scheepvaartverkeer zorgt voor gevaarlijke situaties, een must is een goede voorbereiding op calamiteitenbestrijding. Hierbij denkt Lokaal op 1 aan het inzetten van samenwerking met de regio’s: Dordrecht, Midden-Holland en Rotterdam- Rijnmond. Het aantal tankers op onze rivieren groeit gestaag en daarmee ook de risico’s van het ontgassen van giftige stoffen. Middels inzet van drones wordt het ontgassen aangepakt. Lokaal op 1 wil deze controles uitbreiden waardoor onze inwoners niet langer aan dit gif worden blootgesteld.
Het gebruik van open haarden veroorzaakt zoveel fijnstof dat er regulerend moet worden opgetreden. Veel mensen hebben last van benauwdheid daardoor moeten regels worden opgesteld om verdere schade aan gezondheid te voorkomen.
Lokaal Op 1 staat een gezond en solide financieel beleid voor met een structureel sluitende begroting. Een zorgelijke ontwikkeling zijn de stijgende kosten voor Jeugdzorg en WMO, Als het Rijk hiervoor niet met compensatie komt, ontkomen we niet aan forse bezuinigingen. De kosten van de gemeenschappelijke regelingen vloeien de pan uit, invloed van raadsleden op dit gebeuren is echter zeer gering, het is meestal achteraf “ja” zeggen m.b.t begrotingswijzigingen. De reserves en voorzieningen moeten niet groter zijn dan strikt noodzakelijk. Dit vereist een gedegen jaarlijkse actualisering.
Daarbij is het ook noodzakelijk concurrerend te zijn ten aanzien van de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Waarom zijn de woonlasten in Krimpenerwaard bijvoorbeeld hoger dan in Rotterdam of Capelle aan den IJssel?

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!

10 + 4 =