Milieu

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en Milieu

Het onderhoud van het openbaar groen, de straten, de bruggen en verkeersborden is voor veel mensen een doorn in het oog.
Lokaal op 1 is van mening dat “de milieustraat” goed bereikbaar moet zijn voor onze inwoners. Klantgerichtheid is hierbij een groot aandachtspunt. Het ophalen van oud papier en snoeihout is volgens Lokaal op 1 voor verbetering vatbaar. Het legen van de glasbakken vormt ook steeds meer een probleem, vaak zijn ze overvol waardoor veel glaswerk buiten de bakken wordt geplaatst wat gevaarlijke situaties tot gevolg heeft.

Ondanks alle campagnes die gevoerd worden, zowel landelijk als plaatselijk, blijft het zwerfvuil en vandalisme in heel Nederland een groot probleem. Helaas zorgt de inlevering van het plasticafval ook voor forse problemen. Mensen plaatsten het plastic afval veel te vroeg buiten, vogels pikken de zakken kapot, waardoor het afval over straten en in de sloten terecht komt, wij denken dat een huiscontainer daar een oplossing voor zou kunnen zijn.

We moeten zuinig zijn op onze boeren, we zien de onteigeningsprocedure machteloos en met lede ogen aan. Wij hopen dat de provincie tot andere gedachten komt. Boeren moeten voldoende ruimte krijgen om te doen waar zij goed in zijn namelijk: het houden van vee en het beheer van de natuur in de Krimpenerwaard. Natuurontwikkeling past binnen de visie op biodiversiteit, in de Krimpenerwaard is gekozen voor een strak inrichtingsplan dat heeft geleid tot de noodzaak van grondverwerving, helaas mondt de grondverwerving nu uit in onteigening, een slechte zaak en het wekt veel wantrouwen bij onze agrariërs naar de overheid op. Wederom is maatwerk en communicatie hierbij het sleutelwoord. Naast veeteelt is landbouw van groot belang, Nederland staat immers voorop in de wereld met haar innovatieprojecten, laten we zuinig zijn op deze kennis.

De slappe bodem van de Krimpenerwaard vinden we zorgelijk, dit leidt immers tot enorme bodemdaling en schade aan bebouwde en landelijke gebieden. Wij onderschrijven de visie van het Platform Slappe Bodem over een goede samenwerking tussen gemeente, provincie en waterschap.

Het laatste jaar is er veel aandacht ontstaan voor natuurbeheer en daarvoor is een samenwerkingsverband ondertekend met de Alblasserwaard. “Prachtlint” Het achterliggende doel van het Prachtlint is dat mensen zelf bij kunnen dragen aan het realiseren en beheren van natuur in de eigen leefomgeving. Met het Prachtlint streven we een aantal doelen na:
Onze Krimpenerwaard mooier en kleurrijker maken voor bewoners en recreanten; we willen de biodiversiteit versterken, zodat het hier ook in de toekomst goed toeven is; dat betekent voor Lokaal op 1 dat het open karakter van het landschap van de Krimpenerwaard behouden moet blijven.
Energietransitie is een goed streven, het zal echter betaalbaar moeten zijn en blijven voor onze inwoners, goede voorlichting en een brede kijk op energietransitie is daarbij noodzakelijk.

Duurzaamheidsubsidies en leningen kunnen hierbij een groot hulpmiddel zijn. Goede voorlichting en een brede kijk op energietransitie is daarbij noodzakelijk.
Duurzaamheid, milieu en specifiek het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen zijn thema’s bij het ontwikkelen van nieuw beleid, met name bij bouwactiviteiten, accommodatiebeleid, straatverlichting, subsidiebeleid en het inkoopbeleid. Lokaal op 1 is van mening dat duurzaamheid niet alleen bestaat uit het aanleggen van zonnepanelenvelden en windturbines maar dat vooral gekeken moet worden naar innovatieve methoden. De gemeente moet zelf de leiding blijven nemen, waarbij de gemeente de inwoners helpen met isoleren etc.

Lokaalop1 is tegen het kappen van bomen voor het biogas, er moeten meer bomen worden geplant om zo de CO-2 te verminderen.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!