Selecteer een pagina

Na elke raadsvergadering blikken onze raadsleden terug op zaken die zijn besproken en besloten. Zij geven aan hoe Lokaal op 1 denkt over onderwerpen en besluiten die voor burgers ingrijpend en belangrijk zijn. Uit de raadsvergaderingen van 1 en 2 juni 2021 belichten we de situatie van Amicitia in Lekkerkerk, de bouw van een nieuw gemeentehuis, de nieuwbouw van het Schoonhovens College en het bouwen van appartementen op het AVIA-terrein in Ouderkerk aan den IJssel.

Dorpshuis in Lekkerkerk

Lokaal op 1 heeft samen met het CDA en de Partij van de Arbeid een interpellatiedebat aangevraagd over een burgerinitiatief voor het behoud van een dorpshuis in Lekkerkerk. De antwoorden van wethouder Sleeuwenhoek op eerdere raadsvragen waren bijzonder teleurstellend. Zalencentrum Amicitia vervult nu nog de functie van dorpshuis en biedt culturele verenigingen een onderkomen. Amicitia is inmiddels verkocht, maar het is niet bekend wie de koper is. Wethouder Sleeuwenhoek deed de uitspraak dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de huisvesting van onze verenigingen.

Nieuw gemeentehuis

Na de herindeling zijn de vier gemeente kantoren voor miljoenen verbouwd. Over enkele jaren moeten overheidsgebouwen aan bepaalde nieuwe eisen van duurzaamheid voldoen. Daarom wil het College van B&W van de gemeente  Krimpenerwaard een nieuw centraal kantoor bouwen. Bij de nieuwbouw wordt uitgegaan van duurzaam bouwen.

De keuze  tot de huisvesting van gemeentekantoren blijft de gemoederen bezig houden, inmiddels heeft een second opnion het licht doen schijnen. Lokaal op 1 is van mening dat extra onderzocht moet worden wat de voor- en nadelen van het verduurzamen van de kantoren in Lekkerkerk en Stolwijk met zich brengt. Wat Lokaal op 1 betreft moet  in deze financiële moeilijke tijden extra zuinig met uitgaven worden omgesprongen.

Nieuwbouw Schoonhovens College en bouw op AVIA-terrein

De nieuwbouw van het Schoonhovens College blijkt miljoenen meer te kosten dan begroot. De wethouder noemt de gestegen materiaalkosten als belangrijkste reden hiervan. Lokaal op 1 vraagt zich af of dit project niet verkeerd is begroot.

Lokaal op1 is tegen de bouw van appartementen langs de dijk op het voormalige AVIA-terrein in Ouderkerk aan den IJssel. De grond is dusdanig vervuild dat sanering nu en in de toekomst afdoende kan worden uitgevoerd. Ook al geven rapporten aan dat hier veilig gebouwd kan worden, geeft dat geen garantie voor de toekomst.

Lokaal op 1 is blij met de centrumontwikkeling in Stolwijk, goed dat er enkele sociale woningen aan het plan zijn toegevoegd.