Na elke raadsvergadering blikken onze raadsleden terug op zaken die zijn besproken en besloten. Zij geven aan hoe Lokaal op 1 denkt over onderwerpen en besluiten die voor burgers ingrijpend en belangrijk zijn. Uit de raadsvergadering van 20 april 2021 belichten we de situatie van de Steinsedijk in Haastrecht, de vaststelling van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein Krimpenerwaard en blikken we vooruit op ingrijpende besluiten die voor de komende periode op de rol staan.

Overdracht beheer Steinsedijk in Haastrecht

De Steinsedijk in Haastrecht heeft volgens het Rijk geen waterkerende functie meer. Het beheer en onderhoud wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente Krimpenerwaard. Dit lag bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat er in het verleden geen goed onderhoud is gepleegd aan de Steinsedijk moet er veel gebeuren om deze weer volledig op te knappen. De kosten van de onderhoudswerkzaamheden bedragen ongeveer 10 miljoen euro. De gemeente Krimpenerwaard ontvangt een compensatievergoeding van 517.000 euro van het Hoogheemraadschap van Rijnland, maar moet de resterende 9,5 miljoen euro zelf ophoesten.

Dure grap voor de gemeente

Lokaal op 1 vindt dit een dure grap voor de gemeente. Wij vragen ons af waarom dit op het bordje van de gemeente Krimpenerwaard wordt gelegd. Er is vanuit de verkoop van Eneco-aandelen, de zogenaamde Enecogelden, geld beschikbaar. Maar Lokaal op 1 benadrukt dat op deze manier dat geld wel heel snel door de schoorsteen gaat.

Het doet wel erg zeer om zo van je geld af te raken als gemeentelijke overheid door toedoen van de rijksoverheid en een waterschap dat niet heeft gedaan wat het moest doen. Rest nog te vermelden dat de gemeente een prima advocatenkantoor in de arm heeft genomen om er zeker van te zijn dat er geen ontsnappingsclausule bestaat om onder deze beheeroverdracht uit te komen.

Tandenknarsend heeft Lokaal op 1 hiermee moeten instemmen.

Vaststelling Integraal Beleidskader Sociaal Domein Krimpenerwaard

Net als veel andere gemeenten heeft ook Krimpenerwaard te maken met oplopende financiële tekorten binnen het sociaal domein. Daarbij gaat het vooral om de kosten voor Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In de raadsvergadering is het Integraal Beleidskader Sociaal Domein Krimpenerwaard vastgesteld.

Bij de begrotingsbehandeling in november 2020 is deze financiële uitdaging een belangrijk onderdeel geweest van het debat. Het ziet ernaar uit dat er wat de zorg betreft sprake zal zijn van groei, zowel in volume als in prijs.

Mens moet voorop staan

Lokaal op 1 vindt dat het er vooral om gaat dat de mens goed geholpen wordt. Daarbij spelen financiën een rol. Het gaat vooral om het op tijd leveren van voorzieningen, laagdrempeligheid, de bekendheid bij de burgers en bereikbaarheid. Uiteindelijk gaat het volgens Lokaal op 1 om het vergroten van het bruto nationaal geluk (een term die ook breed werd overgenomen) in onze gemeente. Daarbij is van belang dat het aantal hulpverleners rondom de client beperkt blijft en dat men niet naar een groot aantal verschillende hulpverleners wordt gestuurd. Wij staan voor zorg op maat.

Ingrijpende besluiten voor de nabije toekomst

Voor de komende weken staan er enkele pittige onderwerpen op de rol.

Bouw nieuw gemeentehuis. Lokaal op 1 is tegen een dergelijk voorstel. Wij zijn voor het verduurzamen van bestaande gebouwen. Is dat niet haalbaar, dan die enkele afbreken. Er is in ieder geval veel minder kantoorruimte nodig omdat de ambtenaren veel meer thuis werken.

Bouwen op verontreinigde grond. Er ligt een voorstel te bouwen op het voormalige AVIA-terrein in Ouderkerk aan den IJssel . Er is een rapport waaruit blijkt dat de verontreiniging niet kan worden verwijderd. Met Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk op het netvlies voor wat betreft verontreinigingen gaan we hieraan niet meewerken.