Menu Sluiten

Lokaal op 1 & Leven

Lokaal Op 1 wil zich vooral richten op de levensvatbaarheid en de kwaliteit van de samenleving in de verschillende kernen. Hiervoor ligt de focus onder meer op starters en jonge gezinnen, maar bijvoorbeeld ook op een woonomgeving die schoon, levendig en veilig is.

Lokaal Op1 staat het gebruik van meer openbare beveiligingscamera’s voor op plekken waar de grootste onveiligheidsgevoelens worden ervaren. Eventuele plaatsing wordt in overleg met de aanwezige bedrijven, winkels en instellingen uitgevoerd.

De kwaliteit van leven in een dorp wordt bepaald door vele factoren, zoals winkels, scholen, sport en recreatie. Maar ook veiligheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg, spelen een grote rol. Leegstand van bedrijfspanden moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het stimuleren van een goed ondernemersklimaat is daarbij van groot belang.

Lokaal Op 1 vindt het belangrijk dat inwoners kunnen blijven beschikken over een ruim aanbod aan sportieve en recreatieve voorzieningen. Culturele activiteiten zijn onmisbaar voor elk dorp. De gemeente draagt zorg voor het adequaat faciliteren van o.a. accommodaties en stimuleert waar mogelijk verbinding tussen verschillende disciplines voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Dit is goed voor de ontwikkeling van de jeugd en de sociale samenhang, maar ook om de jeugd aan de dorpen te binden. Een goede ondersteuning van vrijwilligers is hiervoor noodzakelijk. Het subsidiebeleid wordt hierop afgestemd.

Verenigingen die een Verklaring Omtrent Gedrag vragen van volwassenen die actief betrokken zijn bij verenigingen wil Lokaal Op 1 een tegemoetkoming in de kosten van de VOG-aanvraag verlenen. Elke vereniging met jeugdleden en leden uit andere kwetsbare doelgroepen moet hier gebruik van kunnen maken.

Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke gemeente of kern. De gemeente moet hierin waar mogelijk faciliteren en controleren. Lokaal Op 1 is van mening dat het huidige aanbod van scholen voor het Voortgezet Onderwijs gehandhaafd moet blijven. Uitbreiding met dependances van scholen voor beroepsonderwijs is wenselijk , het is immers van groot belang dat we in onze gemeente kunnen blijven beschikken over voldoende vakbekwame mensen.

Binnen onze gemeente is het van belang om het NT1 en NT2 Onderwijs te stimuleren, niet alleen voor de nieuwkomers maar ook voor mensen die of een achterstand hebben op het gebied van de Nederlandse taal of om mensen, die langdurige in de bijstand zitten weer te activeren. Nu moeten mensen voor taalles naar Rotterdam , Gouda of Waddinxveen.

Welzijn gaat vóór zorg: dus inzet op welzijnsvoorzieningen, minder regelgeving en bureaucratie. Betere toegankelijkheid van gebouwen.
Als er hulpvragen binnen komen dan zal er samen met de inwoner en mantelzorger gekeken worden naar een passend antwoord, maar ook dient de zorgvraag zo adequaat en snel mogelijk te worden afgehandeld. Het zes weken wachten moet eigenlijk niet mogen voorkomen.

Lokaal Op 1 vindt het belangrijk dat alle inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en zal daar ook vol op gaan inzetten. Alle kansen, ideeën en initiatieven om vereenzaming bij inwoners te voorkomen, dienen aangegrepen te worden. Hieraan dient blijvend gewerkt te worden.

Daarom is Lokaal Op 1 van mening, dat mensen in staat moeten zijn tot zelfredzaamheid. Lukt dat niet dan staat de gemeente klaar om voorzieningen te treffen. Maar:

  • Praat niet óver, maar mét mensen.
  • Laat inwoners meedoen en meedenken.
  • Maatwerk toepassen, binnen of buiten de Wmo.
  • Stimuleren tot hergebruik van hulpmiddelen.
  • Zorg voor een nauwe samenwerking en goede communicatie tussen de verschillende hulpverleners (consulenten sociaal team, gemeente, welzijnsorganisatie, huisartsen, jeugdwerkers, politie, woningcorporaties, etc.).
  • Geeft speciale aandacht aan vrijwilligers die de gemeente ondersteunen bij de uitvoering van Wmo-taken.
  • Ontlast mantelzorgers door middel van het open houden of het opnieuw in ontwikkeling brengen van dagbestedingsplekken voor mensen die opvang nodig hebben.

Het streven om ouderen en langdurig zieken zoveel mogelijk in eigen omgeving te laten verblijven, is een mooi streven, maar er zijn grenzen aan. Als mantelzorgers of familie aangeven deze zorg niet meer ter hand te kunnen nemen, zal een adequate oplossing geboden moeten worden. Helaas is het zo dat patiënten eerst een ziekenhuis opname moeten ondergaan alvorens in een zorgcentrum of verpleeghuis te kunnen worden opgenomen. Zonder een ziekenhuisopname worden ze helemaal niet geplaatst en zijn mensen veelal aangewezen op Gouda of Rotterdam. Lokaal Op 1 wil zo niet omgaan met mensen. Er is een duidelijk te kort aan verpleegbedden / revalidatiebedden, daarom is uitbreiding van het aantal bedden noodzakelijk.

In het Sociaal Domein is nog steeds geen sprake van sturing en volledig financieel inzicht. Cliënten zijn onder die omstandigheden onzeker over de voorzieningen en weten niet waar zij recht op hebben.. De gemeenteraad moet meer grip krijgen op de resultaten in het Sociaal Domein . Inwoners moeten bezwaar kunnen maken tegen onvoldoende hulp. De hoogte van de eigen bijdragen in het Sociaal domein mag niet hoger zijn dan in omliggende gemeenten.

Lokaal Op 1 vindt dat bij de jeugdzorg preventie van het grootste belang is om problemen op latere leeftijd te voorkomen. De jeugdzorg wordt zo dicht mogelijk bij de jongere georganiseerd. De gemeente zorgt voor een goede samenwerking tussen de school en jeugdzorg. Alle betrokkenen zoeken naar een balans tussen behandeling, preventie en doorverwijzing.
Het belang van jeugd- en jongerenwerk mag hierbij niet worden onderschat.

Lokaal Op 1 vindt dat moet worden gestreefd naar een dependance van de huisartsenpost in de Westhoek van de Krimpenerwaard. Met de artsen moeten hier nadrukkelijk afspraken over worden gemaakt.
De aanrijtijden van de hulpdiensten, in het bijzonder de ambulance en de brandweer moeten voldoen aan de wettelijke normen. De burgemeester maakt hiervoor jaarlijks de resultaten per kern bekend.

Verder lezen: Lokaal op 1 & Focuspunten