Menu Sluiten

Lokaal op 1 & Wonen

In elke kern moet naar evenredigheid nieuwbouw worden gerealiseerd. Immers elk dorp heeft nieuwe aanwas nodig voor een vitaal verenigingsleven en middenstand. Jonge gezinnen kunnen worden overgehaald in Krimpenerwaard te komen wonen door bijvoorbeeld sociale koopwoningen te bouwen.
Lokaal Op 1 vindt dat voor elke kern plannen moeten worden gemaakt voor bouwlocaties buiten bestaand bebouwd gebied. Overleg opstarten hierover met de provincie is noodzakelijk. Inbreilocaties zijn natuurlijk goed, maar gaan dikwijls ten koste van het weinige groen. Nieuwe woningen willen wij voorzien van milieuvriendelijke energiemiddelen.

Lokaal Op 1 geeft prioriteit aan starters op de woningmarkt. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn te voorzien in voldoende woningen voor mensen die een volgende stap willen zetten in hun wooncarrière of voor ouderen die kleiner of gemakkelijker willen gaan wonen. Hierdoor komen woningen vrij voor starters. Het verstrekken van startersleningen kan hier toe ook bijdragen.

De groep ouderen binnen onze gemeente neemt toe. De gemeente zal deze ouderen moeten ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Hierin dient te worden samengewerkt met de woningbouwcorporaties. Uitgangspunt hierbij is de woonwens van de ouderen waarbij tegelijkertijd aandacht is voor de financiële consequenties.

Lokaal Op 1 vindt dat de vrijheid van een (ver)bouwplan moet worden vergroot. De huidige procedures zijn nodeloos ingewikkeld en kostbaar. Bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet moet hier rekening mee worden gehouden. De gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke kwaliteit kan worden opgeheven.

Het onderhoud van het openbaar groen, de straten, de bruggen en verkeersborden moet van een veel hoger kwaliteitsniveau zijn. Individuele huishoudens en bedrijven moeten meer worden aangesproken wanneer het tuinonderhoud etc. te wensen overlaat. Lokaal op 1 is van mening dat “de milieustraat” in Krimpen aan de IJssel weer geopend zou moeten worden voor het westelijk deel van de Krimpenerwaard.

Duurzaamheid, milieu en specifiek het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen zijn thema’s bij het ontwikkelen van nieuw beleid, met name bij bouwen, accommodatiebeleid, straatverlichting, subsidiebeleid en het inkoopbeleid.

Lokaal Op 1 vindt dat permanent moet worden gewerkt aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Daarom moeten wijkagenten en Boa’s zich nadrukkelijker manifesteren als aanspreekpunt.

Wijkagenten en BOA’s bemiddelen, corrigeren en treden krachtig op tegen verontreiniging door particulieren en bedrijven. Zwerfvuil moet worden aangepakt door campagnes o.a. op scholen. Particulieren en bedrijven moeten worden gestimuleerd zo mogelijk bij te dragen aan een schone omgeving. Het aanbieden van afval bij het aanbiedstation moet laagdrempelig zijn. Het moet mogelijk zijn (ter beperking van de hondenpoep) voor hondenbezitters om hun dieren op bepaalde plaatsen vrijelijk te laten rondlopen.

Verder lezen: Lokaal op 1 & Leven